อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการเงิน ภายใต้กิจกรรมย่อยที่ 1 ครูนักจัดการเรียนรู้ : บ่มเพาะความเป็นครู

12 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

นักศึกษาโครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 และคณาจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการเงิน

ภายใต้กิจกรรมย่อยที่ 1 ครูนักจัดการเรียนรู้ : บ่มเพาะความเป็นครู

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะความเป็นครูของชุมชนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (Enrichment Program)

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564