ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา และอาจารย์กัญญารัตน์ ชูเกลี้ยงนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

12 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา และอาจารย์กัญญารัตน์ ชูเกลี้ยง

นิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรครุศาสตรบัรฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 4 ณ โรงเรียนมามะศึกษา และโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)