กิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีมอบเข็มสาขาการศึกษาปฐมวัย

21 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 - 3  เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีมอบเข็มสาขาการศึกษาปฐมวัย 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 (ตึก 20)