อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์ ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ร่วมรับโล่รางวัลหลักสูตรที่มีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” ประจำปีการศึกษา 2565

12 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 11 กันยายน 2566 
          อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมรับโล่รางวัลหลักสูตรที่มีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติมอบโล่รางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา