กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง ทักษะงานผ้าสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 - 4

27 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 2 - 3 และวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง ทักษะงานผ้าสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 - 4 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย นางสาวซูรียานา เจ๊ะดาโอ๊ะ ผู้จัดการบริษัทเป็นคุณหาดใหญ่จำกัด สาขาปัตตานี (เอลวิร่า) ณ ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา