หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา
ไทย อังกฤษ

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำบทละครและอุปกรณ์ประกอบฉากละครหุ่น

กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการทำบทละครและอุปกรณ์ประกอบฉากละครหุ่นของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพและทักษะให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ ๓ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคาร 20 

แกลเลอรี่