หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา
ไทย อังกฤษ

กิจกรรมการพัฒนาทักาะการแสดงละครหุ่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการผลิตตัวละครหุ่นและสื่อสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคาร ๒๐ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่