หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา
ไทย อังกฤษ

ขอต้อนรับสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ในการเข้าเยี่ยมชมสื่่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

เวลา 10.00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทางสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้รับเกียรติในการขอเยี่ยมชมห้องสื่อและสื่อต่างๆจากสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ในการเข้าเยี่ยมชมสื่่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อที่สถาบันได้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กในสถาบันต่อไป โดยมีประธานหลักสูตรและอาจารย์ในหลักสูตรให้การต้อนรับเยี่ยมชมสื่อต่างๆในห้องสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยในครั้งนี้

แกลเลอรี่