หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา

ประเมิน SAR60

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมหูเตี่ย อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่