บุคลากร

รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (43200)

อีเมล์ : jarunee.k@yru.ac.th


ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (43200)

อีเมล์ : nittaya.r@yru.ac.th