บุคลากร

ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (43200)

อีเมล์ : naowarat.t@yru.ac.th


รศ.ดรจรุณี เก้าเอี้ยน
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (43200)

อีเมล์ : jarunee.k@yru.ac.th


ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (43200)

อีเมล์ : nittaya.r@yru.ac.th


รศ.ดรสันติ บุญภิรมย์
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (43200)

อีเมล์ : santi.b@yru.ac.th


รศ.ดุษฎี มัชฌิมาภิโร
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (43200)

อีเมล์ : dusdee.m@yru.ac.th


นางสาวอิซยาน สาลี
(เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (43200)

อีเมล์ : izyan.s@yru.ac.th