บุคลากร

รศ.ดรจรุณี เก้าเอี้ยน
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (43200)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (43200)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (43200)

อีเมล์ : [email protected]


รศ.ดรสันติ บุญภิรมย์
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (43200)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวฑิตฐิตา บุญมาศ
(เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (43200)

อีเมล์ : [email protected]