ประวัติความเป็นมา

5 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เริ่มเปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2547 ต่อมาดำเนินการปรับปรุง พ.ศ. 2552 และครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2555หลักสูตรพ.ศ.2547 ผลิตมหาบัณฑิต 2 รุ่น ปีการศึกษา 2547 และปีการศึกษา 2549 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 ผลิตมหาบัณฑิต 3รุ่น ปีการศึกษา2552 ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 ส่วนหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555 จะเริ่มผลิตมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป