ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

5 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 ปรัชญา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ โดยพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางการบริหารการศึกษา บรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้การวิจัยทางการบริหารการศึกษาได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีเพื่อเตรียมตัวการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และสามารถพัฒนาวิทยฐานะของตนเองให้สูงขึ้นได้