คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ค้นคว้าอิสระ

8 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 คำสั่งที่ 1729-2565 1.มะไซดี 2.รุสลัน 3.แวสือมาน

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 คำสั่งที่ 1497-2565 1.นางสาวชณันภัสร์ 2.นางสาวมาคอเซาะ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 คำสั่งที่ 1493-2565 1.นางนูรไลลา หลังปูเต๊ะ 2.นายฮำดัน

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 คำสั่งที่ 1492-2565 1.นายรอฮิม สุหลง 2.นางสาวยามีละห์ 3.นางพยุงศรี

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 คำสั่งที่ 1247-2565 1.นายมาฮามะ 2.นายอับดุลฮาเร็ม

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 คำสั่งที่ 4449-2564 1.นางสาวนาซีฮะห์ ลาเตะ

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 คำสั่งที่ 4446-2564 1.นายมูฟีด 2.นายนิอาลี 3.นายริฟอรรถ 4.นายมูฮามัดตอยูดีน 

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 คำสั่งที่ 4299-2564 1.นางบัรนัน สาแล

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 คำสั่งที่ 4264-2564 1.นายมาหะมะซาตา เจ๊ะมะ

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 คำสั่งที่ 3895-2564 1.นายสุเชาว์ 2.นายนูรมาน 

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 คำสั่งที่ 4054-2564 1.นายนิมาลีกี 2.นายรีซูวัณ 3.นางสาวอิบตีซาม 

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 คำสั่งที่ 7887-2564 1.นางตัสนีม 2.นายอับดุลรอห์มัน 3.นายมาหะมะบาคอรี 

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 คำสั่งที่ 3809-2564 1.นายวุฒินันท์ 2.นายประสิทธิ์ 

วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย

วันศกร์ที่ 29 เมษายน 2565 คำสั่งที่ 1952-2565 1.นางสาวซูไรดา ดอเลาะ

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 คำสั่งที่ 1925-2565 1.นายก้องภพ วิชญกูล

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 คำสั่งที่ 1498-2565 1.นางสาวกาญจนา พรัดขำ

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 คำสั่งที่ 1496-2565 1.นายเมธี 2.นายสราวุฒิ 3.นางฮาสาน๊ะ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 คำสั่งที่ 1494-2565 1.นายมะสุกรี ตายะกาเร็ง

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 คำสั่งที่ 1491-2565 1.นางอมรรัตน์ 2.ร.ต.หญิงบุศรินทร์

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คำสั่งที่ 1246-2565 1.นายณัฏฐกิตติ์ 2.นายซูไฮรี

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 คำสั่งที่ 4447-2564 1.นางสาวตอเหเราะ 2.นายวันสุไลมาน 

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 คำสั่งที่ 4301-2564 1.นายริฎวาน มะสัน

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 คำสั่งที่ 4263-2564 1.นายเสรี 2.นายบุสตามัน 3.นายมะนาพี 

วันศุกรที่ 3 กันยายน 2564 คำสั่งที่ 3808-2564 นางสาวนูรียะห์ หะแว