ขั้นตอนดำเนินการ

3 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

  1. ยื่นแบบฟอร์ม <<KSP Bundit>> ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์
  2. รอคุรุสภายืนยันข้อมูล 2-3 วันทำการ
  3. เข้าระบบ <<KSP-SelfService>> ทำการบันทึกข้อมูลและหลักฐาน (คู่มือการใช้งาน)
  4. พิมพ์ใบชำระเงิน และทำการชำระเงินค่าธรรมเนียม
  5. รอการอนุมัติ หรือ แจ้งแก้ไขในระบบ หากมีปัญหา ติดต่อ คุรุสภาจังหวัด
  6. ทำการพิมพ์ใบประกอบวิชาชีพจากระบบ