ทะเบียนการส่งงาน

3 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ประเภท

วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

 

ว.1-ว.2 / ค.1-ค.2

ขออนุมัติ+เค้าโครง

ว.3

ขอสอบเค้าโครง

ว.7 / ค.4

ขอสอบวิทยานิพนธ์

ว.12 / ค.9

สำเร็จการศึกษา

อนุมัติจบ

หมายเหตุ

 

รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน

1

736293020

นายมะนาพี  อินนูยูซี

/

22 ก.พ. 64

11 ต.ค. 64

 

 

 

2

736293023

นางสาวตอเหเราะ  ดอละ

/

22 ก.พ. 64

28 ต.ค. 64

/

 

 

3

736293019

นางสาวนูรียะห์  หะแว

/

22 ก.พ. 64

3 ก.ย. 64

/

7 ธ.ค. 64

/

4

736293004

นายริฎวาน  มะสัน

/

25 มี.ค. 64

15 ต.ค. 64

/

7 เม.ย. 65

/

5

736293026

นายวันสุไลมาน  แวสุหลง

/

25 มี.ค. 64

28 ต.ค. 64

/

11 พ.ค. 65

/

6

736293006

นายเสรี  ภักดี

/

27 พ.ค. 64

11 ต.ค. 64

/

15 ก.พ. 65

/

7

736293005

นายบุสตามัน  กามะ

/

25 มี.ค. 64

11 ต.ค. 64

/

15 ก.พ. 65

/

8

736395009

นางฮาสาน๊ะ  ดอเลาะ

/

29 พ.ย. 64

21 มี.ค. 65

/

 

 

9

736395001

นางอมรรัตน์  ไทรเมือง

/

29 พ.ย. 64

15 มี.ค. 65

/

11 พ.ค. 65

/

10

736395014

นางสาวกาญจนา  พรัดขำ

/

29 พ.ย. 64

23 มี.ค. 65

/

11 พ.ค. 65

/

11

736395013

นายมะสุกรี  ตายะกาเร็ง

/

14 ธ.ค. 64

18 มี.ค. 65

/

 

 

12

736395008

นายสราวุฒิ  คงสุข

/

14 ธ.ค. 64

21 มี.ค. 65

/

 

 

13

736395004

นายเมธี  ศรีโยธา

/

14 ธ.ค. 64

21 มี.ค. 65

/

 

 

14

736395012

นายณัฏฐกิตติ์ บุญเก่ง

/

14 ธ.ค. 64

28 ก.พ. 65

/

11 พ.ค. 65

/

15

736293022

นายวุฒินันท์  โพหะดา

/

-

3 ก.ย. 64

/

7 ธ.ค. 64

/

16

736293014

นายประสิทธิ์  สตำ

/

-

3 ก.ย. 64

/

7 ธ.ค. 64

/

17

736293016

นางบัรนัน  สาแล

/

-

15 ต.ค. 64

/

14 ม.ค. 65

/

18

736293017

นางตัสนีม  สะอะ

/

-

15 ก.ย. 64

/

7 ธ.ค. 64

/

19

736293025

นายมาหะมะซาตา  เจ๊ะมะ

/

-

11 ต.ค. 64

/

7 ธ.ค. 64

/

20

736293001

นายอับดุลรอห์มัน  มะมิง

/

-

15 ก.ย. 64

/

7 ธ.ค. 64

/

21

736293012

นายมาหะมะบาคอรี  มาซอ

/

-

15 ก.ย. 64

/

7 ธ.ค. 64

/

22

736293015

นางสาวนาซีฮะห์  ลาเตะ

/

-

28 ต.ค. 64

/

14 ม.ค. 65

/

23

736395005

นางนูรไลลา  หลังปูเต๊ะ

/

-

18 มี.ค. 65

/

 

 

24

736395020

นางสาวมาคอเซาะ  สาแล

/

-

23 มี.ค. 65

/

 

 

25

736395023

นางพยุงศรี  เย็นเปี่ยม

/

-

16 มี.ค. 65

/

11 พ.ค. 65

/

26

736395021

นายฮำดัน สาอุ

/

-

18 มี.ค. 65

/

 

 

27

736395018

นางสาวยามีละห์ สุกี          

/

-

16 มี.ค. 65

/

11 พ.ค. 65

/

28

736395010

นางสาวชณันภัสร์ ปิยะภัทรวิรัตน์

/

-

23 มี.ค. 65

/

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ประเภท

วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

 

ว.1-ว.2 / ค.1-ค.2

ขออนุมัติ+เค้าโครง

ว.3

ขอสอบเค้าโครง

ว.7 / ค.4

ขอสอบวิทยานิพนธ์

ว.12 / ค.9

สำเร็จการศึกษา

อนุมัติจบ

หมายเหตุ

 

ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น

1

736293011

นายมงคล  ดินแดง

/

27 พ.ค. 64

 

 

 

 

2

736395011

นายก้องภพ  วิชญกูล

/

2 ธ.ค. 64

19 เม.ย. 65

/

 

 

3

736395015

ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรินทร์  ปิริยะ

/

2 ธ.ค. 64

15 มี.ค. 65

/

 

 

4

736395019

นายซูไฮรี  มะลีเป็ง

/

2 ธ.ค. 64

28 ก.พ. 65

/

11 พ.ค. 65

/

5

736395003

นางสาวซูไรดา  ดอเลาะ

/

2 ก.พ. 65

29 เม.ย. 65

/

 

 

6

736293010

นายสุเชาว์  หมั่นดี

/

-

29 ก.ย. 64

/

7 ธ.ค. 64

/

7

736293013

นายนูรมาน  พิทักษ์สุขสันต์

/

-

29 ก.ย. 64

/

7 ธ.ค. 64

/

8

736293018

นายอับดุลฮาเร็ม  ยูโซ๊ะ

/

-

7 มี.ค. 65

/

 

 

9

736293028

นายมาฮะมะ  มะดิเย๊าะ

/

-

7 มี.ค. 65

/

 

 

10

736395002

นายรอฮิม  สุหลง

/

-

16 มี.ค. 65

/

 

 

11

736395006

นายแวสือมาน  หามะ

/

-

4 เม.ย. 65

 

 

 

12

736395016

นายมะไซดี  อับดุลกอเดร์

/

-

4 เม.ย 65

 

 

 

13

736395007

นายนัชมูดิน สาแม

/

-

 

 

 

 

14

736395017

นายรุสลัน ดาโอะ

/

-

4 เม.ย. 65

 

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ประเภท

วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

 

ว.1-ว.2 / ค.1-ค.2

ขออนุมัติ+เค้าโครง

ว.3

ขอสอบเค้าโครง

ว.7 / ค.4

ขอสอบวิทยานิพนธ์

ว.12 / ค.9

สำเร็จการศึกษา

อนุมัติจบ

หมายเหตุ

 

ผศ.ดร.นวรัตน ไวชมภู

1

736293002

นายรีซูวัณ  สะแลแม

/

-

22 ก.ย. 64

/

7 ธ.ค. 64

/

2

736293003

นายริฟอรรถ  ยะโกะ

/

-

27 ต.ค. 64

/

7 ธ.ค. 64

/

3

736293007

นายมูฟีด  วาโซะ

/

-

27 ต.ค. 64

/

15 ก.พ. 65

/

4

736293008

นางสาวอิบตีซาม  เจะหะ

/

-

22 ก.ย. 64

/

7 ธ.ค. 64

/

5

736293021

นายนิอาลี  หะยีนิมะ

/

-

27 ต.ค. 64

/

14 ม.ค. 65

/

6

736293029

นายนิมาลีกี  ใบสะเม๊าะ

/

-

22 ก.ย. 64

/

15 ก.พ. 65

/

7

736293027

นายมูฮามัดตอยูดีน  เจ๊ะแว

/

-

27 ต.ค. 64

/

15 ก.พ. 65

/