ชื่อหลักสูตร

3 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะ

ครุศาสตร์

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร

: 25521571108416

ภาษาไทย

: หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ

: Master of Education in Educational Administration

 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม  :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                

ชื่อย่อ   :  ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม  :  Master of Education in Educational Administration

ชื่อย่อ   :  M.Ed. (Educational Administration)