รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2565

4 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรที่เปิดสอน
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
* คุณสมบัติเฉพาะ สามารถอ่านได้จากเอกสารประกอบ
การรับสมัคร
- ผู้สมัครเลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/graduate ตั้งแต่ 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565
- ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่ 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565
- แนบหลักฐานแสดงผลการเรียน ผ่านระบบรับสมัคร
หลักฐานประกอบการสมัคร
- หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครู (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 1)
- เอกสารแสดงการเทียบวุฒิการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
กำหนดการอื่นๆ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th
- ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการในวันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 16 มีนาคม 2565
- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต้องรายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565 ผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์ ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่ต้องชำระในการรายงานตัว ดังนี้
- ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 1000 บาท
- ค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาอัตรา 25000 บาท/ภาคเรียน (ภาคเรียนแรกจะต้องชำระเต็มจำนวนในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา)
รายละเอียดประกาศรับสมัคร
http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=716