รายวิชาหลักสูตร

4 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ละหมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้

 

1) หมวดวิชาพื้นฐาน จำนวน 3 หน่วยกิต คือ

1206111

การพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และความเป็นผู้นำทางวิชาการ

Professional Development in Educational Administration and Academic Leadership

3 (2-2-5)

 

2) หมวดวิชาบังคับ จำนวน 24 หน่วยกิต คือ

1206112

การบริหารสถานศึกษา กิจการและกิจกรรมนักเรียนในศตวรรษที่ 21

Educational Institutions Administration and Student Affair and Activities in the 21st Century

3 (2-2-5)

1206113

การบริหารการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารยุคไทยแลนด์ 4.0

Educational Administration Management and Information Technology for Educational Administrators in Thailand 4.0

3 (2-2-5)

1206114

ภาวะผู้นำมืออาชีพ

Professional Leadership

3 (2-2-5)

1206115

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา

Research in Educational Administration

3 (2-2-5)

1206116

การประกันคุณภาพการศึกษาทางการบริหารการศึกษา

Educational Quality Assurance in Educational Administration

3 (2-2-5)

1206117

คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ สำหรับผู้บริหาร

Ethics and Morality Advancement for Administrators

3 (2-2-5)

1206118

สัมมนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา

Seminar in  Educational Administration

3 (2-2-5)

1206119

ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

Practicum in Educational Administration

3 (90)

 

3) หมวดวิชาเลือก จำนวน 3 หน่วยกิต คือ

1206122

การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ

Comparative  Educational Administration

3 (3-0-6)

1206123

กฎหมายสำหรับนักบริหารการศึกษา

Laws for Educational Administrators

3 (3-0-6)

1206124

สันติวิทยาสำหรับผู้บริหาร

Peace Study for Administrators

3 (3-0-6)

4) วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต คือ

1206125

วิทยานิพนธ์

Thesis

12 (0-36-0)

 

 

 

              

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ละหมวดวิชา แผน ข ดังนี้

 

1) หมวดวิชาพื้นฐาน จำนวน 3 หน่วยกิต คือ

1206111

การพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และความเป็นผู้นำทางวิชาการ

Professional Development in Educational Administration and Academic Leadership

3 (2-2-5)

 

2) หมวดวิชาบังคับ จำนวน 30 หน่วยกิต ดังนี้

1206112

การบริหารสถานศึกษา กิจการและกิจกรรมนักเรียนในศตวรรษที่ 21

Educational Institutions Administration and Student Affair and Activities in the 21st Century

3 (2-2-5)

1206113

การบริหารการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารยุคไทยแลนด์ 4.0

Educational Administration Management and Information Technology for Educational Administrators in Thailand 4.0

3 (2-2-5)

1206114

ภาวะผู้นำมืออาชีพ

Professional Leadership

3 (2-2-5)

1206115

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา

Research in Educational Administration

3 (2-2-5)

1206116

การประกันคุณภาพการศึกษาทางการบริหารการศึกษา

Educational Quality Assurance in Educational Administration

3 (2-2-5)

1206117

คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ สำหรับผู้บริหาร

Ethics and Morality Advancement for Administrators

3 (2-2-5)

1206118

สัมมนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา

Seminar in  Educational Administration

3 (2-2-5)

1206119

ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

Practicum in Educational Administration

3 (90)

1206120

การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา

Policy Development and Strategic Planning in Education

3 (2-2-5)

1206121

การประเมินโครงการทางการบริหารการศึกษา

Project Evaluation in Educational Administration

3 (2-2-5)

 

 

3) หมวดวิชาเลือก จำนวน 3 หน่วยกิต ดังนี้

1206122

การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ

Comparative  Educational Administration

3 (3-0-6)

1206123

กฎหมายสำหรับนักบริหารการศึกษา

Laws for Educational Administrators

3 (3-0-6)

1206124

สันติวิทยาสำหรับผู้บริหาร

Peace Study for Administrators

3 (3-0-6)

 

4) การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต ดังนี้

1206126

การค้นคว้าอิสระ  

Independent Study

6 (0-18-0)