"คุณวุฒินันท์ โพหะดา" ได้รับรางวัล บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

8 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ศิยษ์เก่าดีเด่น

ร่วมแสดงความยินดีกับ "คุณวุฒินันท์  โพหะดา" ศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัสนักศึกษา 736293022 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 8 กิจกรรมขึ้นไป และได้รับรางวัล บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 18 มิถุนายน 2565