ต้อนรับอาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษาคนใหม่

14 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้ต้อนรับอาจารย์ ดร.ซูฮัยรี  บืองาฉา อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษาคนใหม่ พร้อมมอบแจกันดอกไม้เป็นที่ระลึก