จำนวนหน่วยกิต/รูปแแบบหลักสูตร

4 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 

  1. แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย ประกอบด้วย            1) หมวดวิชาพื้นฐาน 3 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือก     3 หน่วยกิตและ 4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้นตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
  2. แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์  ประกอบด้วย 1) หมวดวิชาพื้นฐาน 3 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิตและ 4) การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้นตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ใช้ แผน ก แบบ ก 2 เท่านั้น ส่วนภาคพิเศษให้ใช้ทั้ง 2 แผน โดยให้นักศึกษาเลือกว่าจะศึกษาแผนใดเพียงแผนหนึ่งเท่านั้น โดยทั้งสองแผนจะต้องผ่านการศึกษาดูงานต่างประเทศ

                      อนึ่งหลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความพร้อมสามารถไปเข้าร่วมฟังการบรรยายในห้องเรียน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสบการณ์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและอื่นๆ ตามความเหมาะสม

 

                                            แผน ก แบบ ก 2

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาพื้นฐาน

3

2. หมวดวิชาบังคับ

24

3. หมวดวิชาเลือก

3

4. วิทยานิพนธ์

12

รวม

42

 

 

                                            แผน ข

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาพื้นฐาน

3

2. หมวดวิชาบังคับ

30

3. หมวดวิชาเลือก

3

4. การค้นคว้าอิสระ

6

รวม

42