ขอแสดงความยินดีรางวัลอาจารย์ผู้สอนทางการบริการการศึกษาดีเด่น

13 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จารุณี เก้าเอี้ยน อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนทางการบริการการศึกษาดีเด่น โดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริการการศึกษาแห่งประเทศไทย