สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ซอบารียะห์-อับดุลอาซิส-ดาโอะ-ประเสริฐ-ฟาตีฮะห์)

27 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ (26 เมษายน 2566) เวลา 09.00 – 17.30 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าสอบดังนี้

วิทยานิพนธ์ 1 คน คือ

1.นางสาวซอบารียะห์ เจ๊ะแว เรื่อง แรงจูงใจในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

การค้นคว้าอิสระ จำนวน 4 คน คือ

1.นายอับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ เรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี

2.นายดาโอะ บาฮี เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

3.นายประเสริฐ บำเรอ เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา

4.นางฟาตีฮะห์ ปาทาน เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมี รศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานกรรมการสอบ พร้อมทั้ง คณะกรรมการสอบ ได้แก่ รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ และ ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น โดยมีอาจารย์ ดร.ซูฮัยรี บืองาฉา (อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการบริหารการศึกษา) พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการสอบในวันนี้