สอบการค้นคว้าอิสระ (นายซุลกีฟลี บูกุ)

2 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ (2 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 – 10.30 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบการค้นคว้าอิสระ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าสอบการค้นคว้าอิสระ จำนวน 1 คน คือ

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสของ นายซุลกีฟลี บูกุ

โดยมี ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกรรมการสอบ ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น  (กรรมการ) ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ (กรรมการ) รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน (กรรมการและเลขานุการ) ณ ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อฯการประถมศึกษา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา