สอบวิทยานิพนธ์ (นางสาวแวคอลีเยาะ อาเย๊าะแซ)

10 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  โดยมีนักศึกษาเข้าสอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 คน คือ นางสาวแวคอลีเยาะ อาเย๊าะแซ เรื่อง การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง อาจารย์จากคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ประธานกรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น (กรรมการและเลขานุการ) ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) คณะครุศาสตร์