สอบเค้าโครง (นายนุรสรินทร์, นายอัมรอน)

3 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 คน คือ

1)  นายนุรสรินทร์ การีจิ เรื่อง รูปแบบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดยะลา

2)  นายอัมรอน ดาระแน เรื่อง รูปแบบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

โดยมีคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น (ประธานกรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ (เลขานุการ) ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา