อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างวิจัย

19 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24-28 เมษยน 2560 โดยวิทยากร รองศาตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอูเซ็ง และ ดร.อับดุลฮากัม เอ็งปิยา