ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศการใช้โปแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Speexx)

19 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา นั้น เพื่อให้การทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสอดรับกับกฎหมายดังกล่าว ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศการใช้โปแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Speexx) ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเวิ่งชาย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)