อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

1. ผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาของทุกสังกัด

2. ผู้บริหารและรองผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของทุกสังกัด

3. ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในหน่วยงานที่จัดการศึกษาของทุกสังกัด

4. หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงานในระดับต่างๆ