รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Profile อาจารย์ในหลักสูตร

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศษ.ด.

การบริหารการศึกษา

2552

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศ.ม.

สังคมวิทยา

2540

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศ.บ.

จิตวิทยาและการแนะแนว

2537

 

 

 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด