ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Profile อาจารย์ในหลักสูตร

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

 มหาวิทยาลัยบูรพา

ปร.ด.

  การบริหารการศึกษา

2555

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.ม.

จิตวิทยาการศึกษาและ      การแนะแนว

2532

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วท.บ.

จิตวิทยา

2527

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                      

นศ.บ.

นิเทศศาสตร์

2535