คุณสมบูรณ์ หลักทรัพย์ ในการรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ศิยษ์เก่าดีเด่น

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณสมบูรณ์ หลักทรัพย์ ศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัสนักศึกษา 735393030 ในการรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส