การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

28 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้รับตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (SAR) ณ ประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยกรรมการประเมิน คือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  เภาทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  แพงทิพย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์  ดำรงรักษ์