กิจกรรมสัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม ณ จังหวัดสตูล

6 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดสตูล