ประกาศสภามหาวิทยาลัย

3 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา

เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก) (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)

เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติปิดหลักสูตร พ.ศ. 2554

เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2554

เรื่อง การกำหนดสาขาวิชาที่มีลักษณะเป็นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการและสาขาวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีลักษณะเหมือนกัน พ.ศ. 2556

เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2557

เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา