ปฏิทินการประชุมฯ ระดับบัณฑิตคณะครุศาสตร์

19 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์

*******************************************************

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มีกำหนดประชุมทุกเดือน ๆ ละ 2 ครั้ง คือ วันอังคารสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ ในการนี้ หลักสูตรใดในระดับบัณฑิตศึกษา มีวาระเพื่อพิจารณาขอให้แจ้งวาระการประชุมได้ที่ นางสาวนูรซูลา เจ๊ะเละ เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตศึกษาระดับคณะ ล่วงหน้า 3 วัน เพื่อนำวาระเข้าที่ประชุมตามปฏิทินการประชุมดังนี้

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

11/2563

วันอังคารที่ 24 พ.ย. 2563

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

12/2563

วันอังคารที่ 8 ธ.ค. 2563

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

13/2563

วันอังคารที่ 22 ธ.ค. 2563

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

1/2564

วันอังคารที่ 12 ม.ค. 2564

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

2/2564

วันอังคารที่ 26 ม.ค. 2564

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

3/2564

วันอังคารที่ 9 ก.พ. 2564

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

4/2564

วันอังคารที่ 23 ก.พ. 2564

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

5/2564

วันอังคารที่ 9 มี.ค. 2564

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

6/2564

วันอังคารที่ 23 มี.ค. 2564

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

7/2564

วันอังคารที่ 6 เม.ย. 2564

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

8/2564

วันอังคารที่ 20 เม.ย. 2564

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

9/2564

วันอังคารที่ 11 พ.ค. 2564

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

10/2564

วันอังคารที่ 25 พ.ค. 2564

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

11/2564

วันอังคารที่ 8 มิ.ย. 2564

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

12/2564

วันอังคารที่ 22 มิ.ย. 2564

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

13/2564

วันอังคารที่ 6 ก.ค. 2564

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

14/2564

วันอังคารที่ 20 ก.ค. 2564

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

15/2564

วันอังคารที่ 10 ส.ค. 2564

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

16/2564

วันอังคารที่ 24 ส.ค. 2564

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

17/2564

วันอังคารที่ 7 ก.ย. 2564

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

18/2564

วันอังคารที่ 21 ก.ย. 2564

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

19/2564

วันอังคารที่ 12 ต.ค. 2564

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

20/2564

วันอังคารที่ 26 ต.ค. 2564

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

21/2564

วันอังคารที่ 9 พ.ย. 2564

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

22/2564

วันอังคารที่ 23 พ.ย. 2564

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

23/2564

วันอังคารที่ 7 ธ.ค. 2564

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

24/2564

วันอังคารที่ 21 ธ.ค. 2564

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

24/2564

วันอังคารที่ 21 ธ.ค. 2564

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

1/2565

วันอังคารที่ 11 ม.ค. 2565

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

2/2565

วันอังคารที่ 25 ม.ค. 2565

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

3/2565

วันอังคารที่ 22 ก.พ. 2565

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

4/2565

วันอังคารที่ 8 มี.ค. 2565

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

5/2565

วันอังคารที่ 22 มี.ค. 2565

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

6/2565

วันอังคารที่ 12 เม.ย. 2565

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

7/2565

วันอังคารที่ 9 ส.ค. 2565

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

8/2565

วันอังคารที่ 23 ส.ค. 2565

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

9/2565

วันอังคารที่ 13 ก.ย. 2565

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

10/2565

วันอังคารที่ 11 ต.ค. 2565 สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

11/2565

วันอังคารที่ 25 ต.ค. 2565

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

12/2565

วันอังคารที่ 8 พ.ย. 2565

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

13/2565

วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2565

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

14/2565

วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 2565

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

1/2566

วันพุธที่ 11 ม.ค. 2566

ส่งเอกสารถึงคณะฯ 6 ม.ค. 66

2/2566

วันพฤหัสที่ 9 ก.พ. 2566

ส่งเอกสารถึงคณะฯ 3 ก.พ. 66

3/2566

วันอังคารที่ 21 มี.ค. 2566

ส่งเอกสารถึงคณะฯ 17 มี.ค. 66

4/2566

วันจันทร์ที่ 3 เม.ย. 2566

ส่งเอกสารถึงคณะฯ 31 มี.ค. 66

5/2566

วันพฤหัสที่ 20 เม.ย. 2566

ส่งเอกสารถึงคณะฯ 18 เม.ย. 66

6/2566

วันอังคารที่ 9 พ.ค. 2566

ส่งเอกสารถึงคณะฯ 3 พ.ค. 66

7/2566

วันจันทร์ที่ 22 พ.ค. 2566 ส่งเอกสารถึงคณะฯ 19 พ.ค. 66

8/2566

วันพุธที่ 7 มิ.ย. 2566 ส่งเอกสารถึงคณะฯ 2 มิ.ย. 66

9/2566

วันอังคารที่ 20 มิ.ย. 2566 ส่งเอกสารถึงคณะฯ 16 มิ.ย. 66

10/2566

วันอังคารที่ 11 ก.ค. 2566 ส่งเอกสารถึงคณะฯ 7 ก.ค. 66

11/2566

วันพุธที่ 26 ก.ค. 2566 ส่งเอกสารถึงคณะฯ 24 ก.ค. 66

12/2566

วันอังคารที่ 8 ส.ค. 2566 ส่งเอกสารถึงคณะฯ 4 ส.ค. 66

13/2566

วันอังคารที่ 22 ส.ค. 2566 ส่งเอกสารถึงคณะฯ 18 ส.ค. 66
     
     

 

หมายเหตุ : วันเวลาตามปฏิทิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม