คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

27 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5655-2566 -วิทยานิพนธ์ 1.นายนุรสรินทร์ 2.นายปานศักดิ์ 3.นางสาวนุรสาฮีดา 4.นางสาวนุรฮายาตี 5.นายอัมรอน 6.นางสาวมธุชรี 

2181-2566 -วิทยานิพนธ์ 1.นางสาวลารีนี ปูโจะ เปลี่ยนชื่อ

7496-2565 -วิทยานิพนธ์ 1.ต่วนฮัสนะห์ 2.นูรมี 3.แวคอลีเยาะ 4.นัสริน เปลี่ยนชื่อ

7494-2565 -วิทยานิพนธ์ 1.ซอบารียะห์ 2.ซาบีลา 3.อายนา เปลี่ยนชื่อ

6890-2565 -วิทยานิพนธ์ 1.นางสาวลารีนี ปูโจะ

6094-2565 -วิทยานิพนธ์ 1.ซอบารียะห์ 2.ซาบีลา 3.อายนา

5370-2565 -วิทยานิพนธ์ 1.ต่วนฮัสนะห์ 2.นูรมี 3.แวคอลีเยาะ 4.นัสริน

1734-2565 -วิทยานิพนธ์ 1.ฮาสาน๊ะ 2.อมรรัตน์ 3.กาญจนา 4.ซูไฮรี 5.ก้องภพ 6.บุศรินทร์ เปลี่ยนชื่อ

1733-2565 -วิทยานิพนธ์ 1.นายมะสุกรี 2.นายเมธี 3.นายณัฏฐกิตติ์ 4.นายสราวุฒิ เปลี่ยนชื่อ

5728-2564 -วิทยานิพนธ์ 1.นายมะสุกรี 2.นายเมธี 3.นายณัฏฐกิตติ์ 4.นายสราวุฒิ เปลี่ยนชื่อ

5477-2564 -วิทยานิพนธ์ 1.นางสาวซูไรดา ดอเลาะ

5476-2564 -วิทยานิพนธ์ 1.ฮาสาน๊ะ 2.อมรรัตน์ 3.กาญจนา 4.ซูไฮรี 5.ก้องภพ 6.บุศรินทร์ เปลี่ยนชื่อ

5203-2564 -วิทยานิพนธ์ 1.นายมะสุกรี 2.นายเมธี 3.นายณัฏฐกิตติ์ 4.นายสราวุฒิ

4897-2564 -วิทยานิพนธ์ 1.ฮาสาน๊ะ 2.อมรรัตน์ 3.กาญจนา 4.ซูไฮรี 5.ก้องภพ 6.บุศรินทร์

4703-2564 -วิทยานิพนธ์ 1.นายเสรี 2.นายวันสุไลมาน 3.นายริฎวาน 4.นายบุสตามัน เปลี่ยนชื่อ

2871-2564 -วิทยานิพนธ์ 1.นายมงคล 2.นายมะนาพี 3.นางสาวตอเหเราะ 4.นางสาวนูรียะห์ เปลี่ยนชื่อ

2234-2564 -วิทยานิพนธ์ 1.นายเสรี 2.นายวันสุไลมาน 3.นายริฎวาน 4.นายบุสตามัน เปลี่ยนชื่อ

1693-2564 -วิทยานิพนธ์ 1.นายเสรี 2.นายวันสุไลมาน 3.นายริฎวาน 4.นายบุสตามัน

1517-2564 -วิทยานิพนธ์ 1.นายมงคล 2.นายมะนาพี 3.นางสาวตอเหเราะ 4.นางสาวนูรียะห์ เปลี่ยนชื่อ

829-2564 -วิทยานิพนธ์ 1.นายมงคล 2.นายมะนาพี 3.นางสาวตอเหเราะ 4.นางสาวนูรียะห์