โครงการบริการวิชาการ เรื่อง อบรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา

1 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงเรียนสตรียะลา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง อบรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา ด้วยกิจกรรมสำรวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและการให้บริการสนเทศเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพครู

โดยได้รับเกียรติจาก นายอิสมาแอล ชำนาญเพาะ รอง ผอ.โรงเรียนสตรียะลามาเป็นประธานพิธีเปิด

กิจกรรมในครั้งนี้มี ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น ,อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ และ ผศ.กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม