งานบัณฑิตศึกษาจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา

1 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (1 มีนาคม 2564 ) เวลา 08.30 – 16.00 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีนักศึกษาเข้าสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน 3 คน คือ

1. นางสาวตอเหเราะ ดอละ เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา

2. นางสาวนูรียะห์ หะแว เรื่อง พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

3. นายมะนาพี อินนูยูซี เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์กับการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส

ในการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet ซึ่งมีนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดทำและสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้แก่ผู้เข้ารับฟัง สามารถติดตามข่าวสารการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ทางเว็บไซต์ https://edu.yru.ac.th/edu.adm

#EDUYRU #พลังครูพลังแผ่นดิน