กิจกรรม ฝึกอบรม เรื่อง "คอมพิวเตอร์และสถิติเพื่อการวิจัย"

29 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดกิจกรรม ฝึกอบรม เรื่อง คอมพิวเตอร์และสถิติเพื่อการวิจัย ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการบริหารการศึกษา ป.โท รุ่นที่ 9 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิเบื้องต้นในการวิจัย ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (25 - 402) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้