สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (นางสาวนูรียะห์,นายวุฒินันท์,นายประสิทธิ์)

3 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (3 กันยายน 2564 ) เวลา 09.00 – 14.30 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่านระบบ (ออนไลน์) Google Meet https://meet.google.com/mqx-poys-saf

โดยมีนักศึกษาเข้าสอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 คน คือ

1.นางสาวนูรียะห์ หะแว เรื่อง พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

และการสอบการค้นคว้าอิสระ จำนวน 2 คน คือ

1.นายวุฒินันท์ โพหะดา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

2.นายประสิทธิ์ สตำ เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษ

ที่ 21 ตามทัศนะครูในโรงเรียนสังกัดกลุ่มเครือข่ายร่มโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง อาจารย์จากคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้