สอบการค้นคว้าอิสระ (นายสุเชาว์,นายนูรมาน)

30 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (29 กันยายน 2564) เวลา 13.00 – 16.00 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบการค้นคว้าอิสระ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผ่านระบบ (ออนไลน์) Google Meet โดยมีนักศึกษาเข้าสอบการค้นคว้าอิสระ จำนวน 2 คน คือ

1.นายสุเชาว์ หมั่นดี เรื่อง บทบาทการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

2.นายนูรมาน พิทักษ์สุขสันต์ เรื่อง การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอสายบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง อาจารย์จากคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้