สอบค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ (นายมาหะมะซาตา,นายเสรี,นายบุสตามัน,นายมะนาพี)

12 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 – 16.00 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่านระบบ (ออนไลน์) Google Meet https://meet.google.com/gxd-pyuk-wpe

โดยมีนักศึกษาเข้าสอบการค้นคว้าอิสระ จำนวน 1 คน คือ

1.นายมาหะมะซาตา เจ๊ะมะ เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในอำเภอจะแนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3

และการสอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 3 คน คือ

1.นายเสรี ภักดี เรื่อง กระบวนการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

2.นายบุสตามัน กามะ เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.นายมะนาพี อินนูยูซี เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์กับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง อาจารย์จากคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เป็นประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้