ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 11 เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับอาจารย์หลักสูตรการบริหารการศึกษา

11 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 11 มกราคม 2565 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรการบริหารการศึกษา รุ่น 11 เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับ รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน และ ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา ณ ห้องหลักสูตรการบริหารการศึกษา