ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

14 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00- 11.00 น. ได้ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องหลักสูตรการบริหารการศึกษา