สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นางสาวนัสริน-นางอายนา)

28 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (28 กันยายน 2565) เวลา 09.00 – 12.00 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องเก็บวิทยานิพนธ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) ชั้น 7 อาคาร 24 คณะครุศาสตร์ จำนวน 2 คน คือ

1.นางสาวนัสริน ยูโซ๊ะ เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

2.นางอายนา จินตรา เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี

โดยมีคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 1. รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน (ประธานกรรมการ) 2. ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ (กรรมการ) 3. ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น (เลขานุการ) และมีอาจารย์ ดร.ซูฮัยรี บืองาฉา อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในครั้งนี้

#EDUYRU #พลังครูพลังแผ่นดิน