สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นางสาวซาบีลา เจ๊ะมิง)

19 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (19 มกราคม 2566) เวลา 09.00 – 10.30 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 (อาคาร 24) คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 คน คือ

นางสาวซาบีลา เจ๊ะมิง เรื่อง การพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นทีมต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมี ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ (ประธานสอบ) รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน (กรรมการ) ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น (กรรมการและเลขานุการ) และอาจารย์ ดร.ซูฮัยรี บืองาฉา อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาการบริหารการศึกษา มาเพิ่มเติมในส่วนของกระบวนการวิจัย ให้งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น