หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมฝึกอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการนำไปใช้”

14 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 

วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดกิจกรรม ฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการนำไปใช้ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการบริหารการศึกษา ป.โท รุ่นที่ 12 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้นในการวิจัย ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มยุรี  เสือคำราม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้