สอบการค้นคว้าอิสระ (นายนัชมูดิน, นายรุสลัน)

13 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ (12 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 – 12.00 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบการค้นคว้าอิสระ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าสอบการค้นคว้าอิสระ จำนวน 2 คน คือ

1. นายนัชมูดิน สาแม เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในสมาคมโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดปัตตานี

2. นายรุสลัน ดาโอะ เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส

โดยมี รศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง อาจารย์จากคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานกรรมการสอบ ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น  (กรรมการ) ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ (กรรมการ) รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน (กรรมการและเลขานุการ)