สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นางสาวนุรสาฮีดา-นางสาวนุรฮายาตี )

13 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 กันยายน 2566 งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 คน คือ 

1. นางสาวนุรสาฮีดา แซมะแซ เรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

2. นางสาวนุรฮายาตี ดาตูมะดา เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2

โดยมีคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดังนี้ รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ (กรรมการ) ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น (เลขานุการ) และมีอาจารย์ ดร.ซูฮัยรี บืองาฉา อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา